Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
oraz
Zebranie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej
Jasna Góra, 6 czerwca 2009

   XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 6 czerwca rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną w Kaplicy Matki Bożej. Mszy św. przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak. Współkoncelebrowali księża kapelani KIK. Wygłoszoną homilię ksiądz Arcybiskup oparł na przypadającej na ten dzień Ewangelii (znalezienie Jezusa w świątyni) oraz przypadającej tego właśnie dnia 30 rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i spotkanie z wiernymi na Jasnej Górze. Homilia, głęboko teologiczna, została wygłoszona prostym językiem, za co szczególnie podziękował Prezes dr Antoni Winiarski, gdyż we Mszy św. uczestniczyły także z pielgrzymką dzieci pierwszokomunijne z parafii Szyk w diecezji tarnowskiej.
   Po Mszy św. w auli im. Jana Pawła II odbyły się 2 wykłady.
   Pierwszy wykład wygłosił Pan Senator Czesław Ryszka na temat rodziny w prawie polskim i Unii Europejskiej, poruszając problem rodzin niepełnych, konflikty w rodzinach i ich oddziaływanie na dzieci, problem deprecjonowania rodziny poprzez możliwość małżeństw homoseksualnych, m.in. zadał pytanie o wizję rodziny wg Unii Europejskiej. Podkreślił, że rozwój lub upadek rodziny (zmniejszający się aktualnie drastycznie przyrost naturalny) zadecyduje o kształcie Europy. Prezes dr Antoni Winiarski dziękując za ten wykład określił go jako wstrząsający w swej wymowie.
Drugi wykład wygłosił Ojciec dr Kleofas Gródek OFM "Relacja Bóg - Świat. Co można powiedzieć o Bogu w kontekście rozważań rzeczywistości". Przedstawił następujące aspekty: rzeczywistość boską człowiek bardzo często sobie przesłania swoimi wyobrażeniami (antropomorfizm). Wykład został oparty na przedstawieniu pokrótce poglądów m.in. Zenona z Elei, Ksenofanesa, kwestie wiary i rozumu w filozofii św. Anzelma.
   Następnie przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego została odmówiona modlitwa i złożone kwiaty. Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich (jej czternaście stacji monumentalnych rozmiarów realistycznych grup rzeźbiarskich, złożonych każda z kilku plastycznie oddanych postaci zrealizowane zostały przez wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego przy współpracy architekta Stefana Szyllera) poprowadził KIK w Tarnobrzegu. Poruszające w swej treści rozważania opracowane zostały w oparciu o przedstawienie realistycznych grup rzeźbiarskich jasnogórskiej Drogi Krzyżowej, a przeniesione we współczesny nam czas, pobudzały nas pielgrzymów do refleksji i modlitwy. Zwłaszcza, że stacje te stwarzają klimat uczestnictwa w ściśle historycznym, rozgrywającym się niegdyś wydarzeniu.
Na zakończenie Drogi Krzyżowej została odmówiona modlitwa oraz złożone kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki udzielił ks. prał. Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach.
  Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej. Poszczególne Kluby przedstawiały swoje przedsięwzięcia już zrealizowane, jak i plany. Problemem nurtującym Kluby jest zwiększający się średni wiek ich członków (wielu powyżej 50 lat). Jedynym Klubem, jaki z tym problemem się nie boryka, to Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Zaprocentowały tu dziesięciolecia niesłychanie aktywnej pracy klubowej Sekcji Rodzin. Około godziny 19-tej spotkanie zakończyło się. Pełni niezapomnianych doznań powróciliśmy do swoich rodzin i domów.

Robert Prorok
Zebranie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej
1. Powitanie oraz przekazanie przewodnictwa Rady dr. Krzysztofowi Ziołkowskiemu (A. Winiarski)
2. Dyskusja na temat charakteru spotkań Prezesów i Rady Porozumienia (wprowadzenie do dyskusji A. Winiarski).
3. Dzień Papieski (S. Latek)
4. Jesienne spotkanie Prezesów - czy, kiedy i gdzie?
5. Ważniejsze wydarzenia w Klubach.
6. Funkcjonowanie Klubów w obecnych warunkach - współpraca międzyklubowa, kontakty z Kościołem hierarchicznym, pozyskiwanie środków.
7. Sprawy różne i komunikaty.

ad. 2.
Antoni Winiarski (Katowice) - wprowadzenie do dyskusji.
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce powstało w 1989 roku. W skład Porozumienia wchodzi ok. 70 Klubów. Prezesi Klubów wybierają Radę Porozumienia na trzyletnią kadencję. Rada wybiera 3 osoby, które przewodniczą Radzie, każda przez 1 rok. Rada Porozumienia wybiera także sekretarza Rady. Każdy Klub, który chce przystąpić do Porozumienia, powinien uzyskać akceptację Rady Porozumienia.
Oprócz wymiany informacji i opinii na forum spotkań Prezesów i spotkań Rady Porozumienia, Kluby podejmowały wspólne działania, takie jak pielgrzymki, spotkania z Ojcem Świętym, Dzień Papieski, udział w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, udział w pracach Pax Romana ICMICA. W przeszłości Kluby korzystały z Funduszu Rady Porozumienia tworzonego ze środków warszawskiego KIK mającego udział w Libelli Sp. z o.o. Prezesi Klubów, Rada Porozumienia, a także trzej współprzewodniczący wspólnie z sekretarzem Rady zajmowali stanowiska w różnych sprawach dotyczących Kościoła i Polski.
Na ostatnim spotkaniu Rady Porozumienia w Laskach zakwestionowano uprawnienia Rady do wydawania oświadczeń i zajmowania stanowisk. Stąd konieczność dyskusji, jak Prezesi Klubów widzą funkcjonowanie i uprawnienia Rady Porozumienia.
W dyskusji głos zabrali: Krzysztof Ziołkowski (Warszawa), Ks. Edward Skotnicki (Kielce), Jolanta Malusiak (Olsztyn), Aleksander Krzeszowski (Siedlce), Jerzy Czekalski i Krzysztof Szczepański (Lubaczów), Przemysław Alexandrowicz (Poznań), Stanisław Latek (Warszawa), Antoni Duda (Opole), Jan Koziorowski (Inowrocław) i Antoni Winiarski (Katowice). Podkreślono potrzebę istnienia Porozumienia Klubów. Wszelkie decyzje, w tym stanowiska i oświadczenia Prezesów lub Rady Porozumienia powinny zapadać na zasadzie consensusu.
ad. 3.
Stanisław Latek (Warszawa) powiedział o przygotowaniach do organizacji dziewiątego Dnia Papieskiego 11.X.2009 pod hasłem "Jan Paweł II Papież Wolności". Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej jest w składzie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego, którego prace koordynuje Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Dzień Papieski ma wymiar intelektualny, duchowy, artystyczny i charytatywny. S. Latek zaapelował o przesyłanie informacji o planowanych imprezach związanych z Dniem Papieskim, sprawozdań z imprez, a szczególnie o udział w zbiórce publicznej na terenie poza kościelnym. Celem zbiórki publicznej jest przyznawanie stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Obecnie programem pomocy stypendialnej objętych jest 2175 stypendystów.
W dyskusji, Kazimierz Wiszniowski (Tarnobrzeg) powiedział o "Inicjatywie 21:38". Więcej informacji o "Inicjatywie 21:38: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/inic2138.html
ad. 4.
Ze względów finansowych i możliwości dojazdu, na jesienne spotkanie Prezesów preferowana jest Warszawa. Niewykluczone jest inne miejsce, jeśli będzie zaproponowane przez jeden z Klubów Inteligencji Katolickiej.
ad. 5 i 6.
Antoni Winiarski (Katowice) przedstawił niektóre inicjatywy katowickiego KIK: dwie wystawy z okazji 100 rocznicy urodzin bp. Herberta Bednorza oraz cykl imprez z tej okazji, kartka pocztowa i okolicznościowy datownik z okazji 20 rocznicy śmierci ks. bp. Herberta Bednorza, wydarzenia związane z 50 rocznicą poświęcenia Polski Matce Bożej Guadalupe, festiwal organowy, Dni Kultury, Dzień Dziecka w ogrodach kurialnych, pielgrzymki. Jerzy Czekalski (Lubaczów) mówił o majówce, konkursie Maryjnym, Dniu Papieskim, Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, a Krzysztof Szczepański (Lubaczów) o czasopiśmie "Teraz". Ks. Edward Skotnicki (Kielce) powiedział o nowych dokumentach związanych z komunistyczną prowokacją w 1946 roku (tzw. mord kielecki). Stanisław Latek (Warszawa) mówił o małym zainteresowaniu Klubów inicjatywą młodzieży warszawskiego KIK - spotkania i piknik w ostatni weekend maja. Poinformował także o bierzmowaniu młodzieży Klubowej w kościele św. Marcina. Jan Kazirowski (Inowrocław) mówił o bibliotece katolickiej. Krystyna Bodnar (Szczecin) mówiła o relacjach duchowieństwo - KIK w diecezji. Przemysław Aleksandrowicz (Poznań) przedstawił profil wiekowy Klubu oraz inicjatywę spotkań kręgu akademickiego. Prof. Cecylia Iwanowska (Toruń) mówiła o wydawnictwach Klubowych i związanych z Klubem oraz o stałej pomocy dla misji w Zambii. Stanisław Szarzyński (Przemyśl) opowiedział o pielgrzymkach oraz wystawie "Kościoły i klasztory na Kresach" (50 plansz 70cm x 100cm), którą można wypożyczyć. Krzysztof Ziołkowski (Warszawa) poinformował o uroczystościach w Warszawie (6-7.06.2009), zaangażowaniu Klubu w Drugie Dni Dziedzictwa Jana Pawła II, cyklu spotkań "Ludzie Okrągłego Stołu - 20 lat później", przeglądzie filmów dokumentalnych filmów "Droga do 1989 r.", pikniku oraz artykule Inki Słodkowskiej w "Więzi" o Klubach w 1989 r. ( http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_opis&id=462&t=15018 ).
ad. 7.
Kolejna, jubileuszowa XXX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę będzie w sobotę 5 czerwca 2010 r.

Antoni Winiarski
Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu

.

.

Wykłady w Auli Jana Pawła II
Senator RP Czesław Ryszka
.

Składamy kwiaty pod pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
Krystyna Bodnar (Szczecin) i Włodzimierz Wysoczański (Wrocław)
.

.

.
Droga Krzyżowa - tekst i zdjęcia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dr-krz2009.html
.
Obrady Prezesów

.

.
Włodzimierz Wysoczański (Wrocław), Krzysztof Ziołkowski (Warszawa) i Stanisław Latek (Warszawa)
.
Kazimierz Wiszniowski (Tarnobrzeg)
.
Przemysław Alexandrowicz (Poznań)
.
Prof. Cecylia Iwaniszewska (Toruń)
.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html